Stanovy občanského sdružení Memoria – Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti

Základní listina

Článek I

Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení: Memoria – Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti
Sídlo sdružení: Mojmírova 732, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště
(dále jen sdružení)

Článek II

Právní postavení sdružení

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra.

Článek III

Cíl činnosti sdružení

1. Cíle sdružení:

a. Sdružení si klade za hlavní cíl vyvíjet aktivity vedoucí k důstojnému využití objektu (budova bez č.p./č.e.), který sloužil do r. 1960 jako věznice, umístěného na pozemku stavební parcely č. 328/2 v Uherském Hradišti.

b. Ve spolupráci s dalšími subjekty vytvářet podmínky pro vybudování muzejní expozice s cílem zpřístupnit prostory věznice veřejnosti.

c. Usilovat o vybudování základny pro vzdělávací a kulturní aktivity v prostorách věznice.

d. Navodit diskusi fundovaných historiků, pracovníků v muzejnictví, umělců, pamětníků a široké veřejnosti o dalším využití objektu, která povede k vytvoření důstojného památníku obětem nesvobody.

e. Aktivně spolupracovat s organizacemi zabývajícími se problematikou totalitních režimů.

f. Dohlížet a připomínkovat vývoj situace ohledně dalšího využití objektu věznice.

g. Ve spolupráci s odborníky dohlížet a připomínkovat průběh rekonstrukce se snahou o maximální možné zachování autenticity tohoto místa.

h. Pořádat hudební, filmové, literárně-dramatické a jiné kulturní akce v souladu s cíli sdružení.

i. Vyvíjet publikační a výstavní činnost, organizovat semináře, přednášky, konference a jiné podpůrné aktivity vedoucí k naplnění hlavních cílů sdružení. Organizovat vzdělávací akce, dílny a kurzy zaměřené především na mládež.

j. Uvést objekt do stavu, kdy se stane součástí každodenního života občanů Uherského Hradiště a místem k zamyšlení.

Článek IV

Členství

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky představenstvo sdružení.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4. Dokladem členství je potvrzení o členství vydané představenstvem popř. členský průkaz, který je v evidenci sdružení.

5. Zánik členství:

a. vystoupením člena písemným oznámením

b. úmrtím člena

c. u právnické osoby jejím zrušením

d. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady

e. zánikem sdružení

6. K odst. 4: Při zániku členství je povinností odevzdat členský průkaz.

Článek V

Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:

a. podílet se na činnosti sdružení

b. volit a být volen do orgánů sdružení

c. obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

2. Člen má povinnost zejména:

a. dodržovat stanovy sdružení

b. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení

c. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení

3. Členské příspěvky se nestanoví.

Článek VI

Orgány sdružení

1. Orgány sdružení jsou:

a. valná hromada

b. představenstvo

c. revizní komise

Článek VII

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.

3. Valnou hromadu svolává představenstvo dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Představenstvo svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.

4. Valná hromada zejména:

a. rozhoduje o změnách stanov sdružení

b. schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření

c. volí na dobu dvou let členy představenstva a revizní komise

d. rozhoduje o zrušení členství

e. rozhoduje o zrušení sdružení

5. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Svá usnesení přijímá valná hromada prostou většinou hlasů.

6. Není-li valná hromada v době zahájení jednání schopna usnášet se dle čl. VII bodu 5, může jednání proběhnout za předpokladu, že se pro její konání vysloví alespoň 2/3 přítomných řádných členů.

7. Koná-li se valná hromada za podmínek dle čl. VII bodu 6, jsou její usnesení platná, byla-li schválena nejméně 2/3 přítomných řádných členů.

Článek VIII

Představenstvo

1. Představenstvo je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

2. Představenstvo má nejméně tři členy.

3. Představenstvo řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. Představenstvo svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředsedové, nejméně jednou ročně.

4. Představenstvo zejména:

a. volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy představenstva

b. koordinuje činnost sdružení

c. svolává valnou hromadu

d. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady

e. rozhoduje o přijetí za člena sdružení

5. Předseda a místopředsedové představenstva samostatně zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem.

6. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna dvoutřetinová většina všech jeho členů.

7. Představenstvo rozhoduje dvoutřetinovou většinou

Článek IX

Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

2. Revizní komise má nejméně tři členy.

3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje představenstvo na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.

4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

Článek X

Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a. dary, příspěvky, dotace, podpory a odkazy fyzických a právnických osob

b. výnosy z majetku

c. sdružení může uzavírat smlouvy o zprostředkování zdrojů

d. sponzorské dary

3. Sdružení používá majetku na podporu cílů uvedených v základní listině.

4. Prostředky sdružení se vynakládají zejména na podporu osob a institucí, které působí shodně s cíli sdružení. Na odměny osobám, které vykonávají činnost k uskutečňování úkolů a cílů sdružení, a na zajištění nutné organizační a administrativní činnosti spojené s existencí sdružení.

5. Sdružení neodpovídá a neručí svým majetkem za závazky členů sdružení a členové sdružení neodpovídají a neručí svým majetkem za závazky sdružení.

6. Za hospodaření sdružení odpovídá představenstvo, které každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.

Článek XI

Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká:

a. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady

b. rozhodnutím ministerstva vnitra

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Článek XII

Závěrečná ustanovení

1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí s cíly sdružení a podporují je. Při jmenování přebírají tito jmenovací listinu čestného členství.

2. Sdružení může na základě rozhodnutí představenstva vydat organizační a jednací řád sdružení.

3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

4. Toto sdružení vzniká registrací ministerstvem vnitra.

5. Občanské sdružení Memoria – Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti bylo založeno občany, kteří schválili stanovy sdružení a na důkaz toho připojují své podpisy jako členové přípravného představenstva.

V Uherském Hradišti dne 19. března 2010

© - Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti • Realizace web studio dat