Archiv zpráv

1. října 2015 | V ÚSTR proběhnul seminář o paměťových místech

Ve čtvrtek 1. října proběhl v Ústavu pro studium totalitních režimů seminář věnovaný minulosti, současnosti a možné budoucnosti vybraných paměťových míst. Na semináři byla prezentována věznice v Uherském Hradišti, internační tábor ve Svatobořicích u Kyjova a lokalita někdejších pracovních táborů na Jáchymovsku. Tříhodinový seminář doplněný diskusí představil aktuální stav tří historicky zajímavých míst, která mají potenciál stát se památníky s muzejním zaměřením a vzdělávacím přesahem. Na Jáchymovsku byla letos spolkem Političtí vězni.cz obnovena naučná stezka. Ve Svatobořicích se aktuálně připravuje expozice, která by měla přiblížit pestrou historii někdejšího lágru s dodnes zachovanou urbanistickou strukturou. Věznice v Uherském Hradišti na muzejní úpravu a otevření veřejnosti stále čeká. Činnost spolku Memoria se proto soustřeďuje na shromažďování informací k historii věznice a rozvíjení veřejné diskuse i šíření povědomí o historické podstatě někdejšího justičního a vězeňského komplexu.

............................................................   

12. a 13. září 2015 | Otevření věznice během Slavností vína a ekumenická bohoslužba

Počtvrté v historii Slováckých slavností vína a otevřených památek se zájemci dostali do části areálu věznice. Věznice byla zpřístupněna v sobotu 12. září od 13.00 do 17.00 a v neděli 13. září od 10.00 do 14.00, za oba dva dny věznici navštívilo přes 5 500 návštěvníků. V sobotu 12. září pak od 17.30 proběhla na nádvoří bývalé věznice s hudebním doprovodem uskupení Umíme Hrát ekumenická bohoslužba, která byla sloužena na památku obětí totalitních režimů a jejich persekuovaných rodin.

............................................................   

18. července 2015 | Dvě výstavy během Letní filmové školy

V rámci 41. Letní filmové školy Uherské Hradiště budou v kině Hvězda vystaveny studentské architektonické studie nové soudní budovy v Uherském Hradišti vzniklé na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Návrh nové soudní budovy vychází z dlouholeté snahy spolku Memoria, města Uherského Hradiště a v neposlední řadě i Okresního soudu v Uherském Hradišti řešit na jedné straně neutěšenou situaci bývalé, neblaze proslulé věznice, způsobem, který ji uvede do důstojného stavu, a na straně druhé zcela evidentní prostorové potřeby okresního soudu.

Druhá výstava, která bude na zdech věznice k vidění až do září tohoto roku, je z projektu Dramat Wolności. Svoboda je úzce spjata s tvorbou. Není umění, kde nejsou svobodní lidé. Z tohoto přesvědčení pramení myšlenka interdisciplinárních umělecko-výzkumných projektů s fenoménem „svobody“ ve středu zájmu. K účasti byli pozváni uznávaní umělci a jejich studenti z uměleckých škol v Polsku, České republice a Německu. Téměř 100 bannerů s výtvarnými díly z projektu Dramat Wolności bude po několika předchozích místech, která zahrnovala již také věznice, umístěno na zdech té opuštěné hradišťské. Vernisáž proběhne 25. července od 17.00 na nádvoří věznice.

............................................................   

26. června 2015 | Věznici navštívil ministr kultury Daniel Herman

„Je mi, jako kdybych si odnášel pytel cementu,“ prohlásil v pátek 26. června po své zhruba hodinu trvající návštěvě chátrající uherskohradišťské věznice ministr kultury Daniel Herman. Do metropole Slovácka zavítal záměrně v předvečer výročí popravy Milady Horákové, aby tak mimo jiné uctil památku Dne obětí komunistického režimu, připadajícího na 27. června.

............................................................   

17. června 2015 | Martin Vadas o Miladě Horákové v hradišťské bývalé soudní síni

Na pozvání spolku Memoria a Městských kin Uh. Hradiště přijel do Uh. Hradiště režisér a dokumentarista Martin Vadas, aby v roce, kdy si připomínáme 65. výročí procesu s JUDr. Miladou Horákovou a spol., který se konal právě na přelomu května a června 1950, vedl besedu s přednáškou spojenou s ukázkami z dokumentární série Proces H.

Co vlastně dává takovému projektu punc jedinečnosti? Především přetrvávající snaha dokumentaristy Martina Vadase pojmenovat zločin pravým jménem – a to i v době, kdy to není zrovna v módě.

Martin Vadas říká: „Šlo mi především o kompletaci všech dochovaných archiválií, aby se občané s procesem seznámili a přijali velmi suše zobrazené události ve všech souvislostech jako součást svého národního kulturního kódu – odkazu, se kterým se budeme dlouho vyrovnávat.“

Foto z akce zde.

............................................................   

24. dubna 2015 | Reakce na prohlášení Memorie k současnému stavu věznice

 

1504 zpráva z vlády.jpg, 424x600, 53.22 KB
1504 zpráva náměstka ministerstvo spravedlnosti_Stránka_1.jpg, 424x600, 41.74 KB
1504 zpráva náměstka ministerstvo spravedlnosti_Stránka_2.jpg, 424x600, 32.28 KB
1503 zpráva od valenty.jpg, 421x600, 51.61 KB

............................................................  

23. března 2015 | Prohlášení spolku Memoria k současnému stavu uherskohradišťské věznice

Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti získala pod svou petici za důstojné využití věznice již tisíce podpisů – fyzických i elektronických. Text petice žádá, aby kompetentní úřady:

1. zabránily prodeji objektu pro jakékoli komerční účely a zabránily rovněž jakýmkoli stavebním úpravám, které by mohly znehodnotit historickou hodnotu objektu,

2. vytvořily právní podmínky k vybudování muzejní expozice s cílem zpřístupnit prostory věznice veřejnosti a vytvořit základnu pro vzdělávací aktivity,

3. umožnily diskusi fundovaných historiků, pracovníků v muzejnictví, umělců, pamětníků a vůbec široké veřejnosti o zbudování důstojného památníku obětem nesvobody v těchto prostorách.

Za pět let existence spolku Memoria – Iniciativy za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti se patrně podařilo dosáhnout stavu, kdy nehrozí „tržní“ odprodej objektu pro libovolné, tedy i komerční účely. Podařilo se též výrazně zvýšit veřejné povědomí o historii a významu hradišťské věznice.

Aktuální události napovídají tomu, že vlastník, tj. ministerstvo spravedlnosti respektive český stát, v souladu s vedením města Uherské Hradiště a ve městě sídlícího okresního soudu hodlá objekt chátrající věznice využít pro přesídlení soudu, který se v současnosti nachází v nevyhovujících prostorách. Zároveň plány na revitalizaci areálu zahrnují vyčleněný prostor pro pietu obětí mocenské perzekuce.

Obsahově je to řešení, které se nám zdá být vhodné a logické. Zároveň však považujeme za důležité položit několik otázek:

1. Je do objektu vůbec schůdné funkčně umístit provoz soudu (při zachování památkové, pietní, případně i muzejní funkce)? Tu část areálu, která byla původně určena pro soud a stavebně tedy vyhovuje takovému typu provozu, dnes užívá střední uměleckoprůmyslová škola, o jejímž vystěhování se jistě neuvažuje.

2. Nebude přeměna stávajícího areálu do zamýšlené podoby finančně příliš náročná ve srovnání s případnou výstavbou „na zelené louce“?

3. Nehrozí při snaze do areálu provoz soudu s patřičnými parametry vměstnat znehodnocení jeho vzácně zakonzervované atmosféry?

4. Nebylo by vhodné vypsat veřejnou architektonickou soutěž, která by pomohla na výše položené otázky odpovědět?

Jsme přesvědčeni, že vyčlenění celého traktu samotek s přiléhající kaplí je podstatné pro kompaktní uchování paměťových hodnot areálu a že necitlivé narušení tohoto prostoru by poškodilo i historickou hodnotu věznice.

Vyzýváme proto vlastníka areálu, ministerstvo spravedlnosti, aby se s plnou vážností ujalo své role a začalo po letech odkladů a přešlapování konat kroky k vyřešení krajně neuspokojivého stavu objektu, který se každým přibývajícím rokem zhoršuje. Kromě jeho historické hodnoty jde v neposlední řadě i o skutečnost, že chátrající areál stojí v samém centru města. Uvítali bychom ustavení pracovní skupiny ze zástupců ministerstev spravedlnosti, kultury, financí, ministra pro lidská práva a zástupce místní samosprávy. Skupina by ve spolupráci s odborníky z příslušných vědeckých, akademických i muzejních institucí provedla důkladnou analýzu stavu a navrhla reálné alternativy řešení. Jedině ty mohou být podkladem pro kvalifikovaná rozhodnutí.

Podporujeme a oceňujeme každé jednání politiků a kompetentních orgánů vedoucí k fundovanému řešení současného stavu. Při řešení proměny chátrajícího areálu by mělo být maximálně přihlédnuto k jeho vzácně uchovanému geniu loci a specifickému charakteru. Jsme přesvědčeni, že na tento dlouhotrvající problém lze pohlížet i jako na příležitost. Pokud by se podařilo najít přiměřeně velkorysé a nadčasové řešení, areál hradišťské věznice může aspirovat na roli historické památky nejen republikového významu. Objekt ztělesňuje zkušenost té části Evropy, která v průběhu dvacátého století prošla dvěma totalitními režimy. Domníváme se, že reflexe této zkušenosti zdaleka není uzavřenou otázkou.

Představenstvo spolku Memoria

............................................................    

28. října 2014 | Ekumenická mše

Fotografie zde

V rámci oslav 28. října se konala v uherskohradišťské věznici ekumenická bohoslužba. Toto duchovní setkání proběhlo pod  vedením zástupců Československé církve husitské, Církve českobratrské, Baptistické jednoty a  Římskokatolické církve. Bohoslužba byla zasvěcena památce vězňů perzekuovaných totalitními režimy a  jejich rodinám. Mezi zúčastněnými byli zástupci Konfederace politických vězňů – pobočka Uherské Hradiště, reprezentanti politického života na Slovácku a bývalí poličtí vězni s rodinami.

Cílem Memorie je najít pro uherskohradišťskou věznici důstojné využití. Jedním z našich dílčích cílů je využívat věznici pro pietní účely, který snad i touto bohoslužbou dochází naplnění. V budoucnu bychom se k ekumenickým bohoslužbám rádi vraceli. Prostor vězeňské kaple se stal místem důstojné piety. Tímto chci jménem Memorie poděkovat všem zúčastněným a především těm, kteří se podíleli na přípravě a hladké realizaci bohoslužby. Všem zúčastněným také patří velký dík za vytvoření intimní duchovní atmosféry. Věřím, že toto setkání bylo pro všechny zúčastněné posilujícím. V budoucnu se dále budeme snažit o pravidelné setkání zasvěcené vzpomínce na politické vězně a společnou modlitbu.

Za Memorii
Petr Pijáček

............................................................  

6. října 2014 | Anketa pro kandidáty voleb do senátu 2014 v obvodu č. 81

Oslovili jsme všechny kandidáty do senátních voleb v obvodu č. 81 s žádostí o vyplnění ankety na téma důstojného využití věznice v Uherském Hradišti. Z oslovených osobností na naši výzvu písemně reagovali kandidáti Stanislav Mikula, Zdeněk Botek, Pavel Botek, Ivo Valenta a Jan Pijáček. Jejich názory vám nyní předkládáme zde.

............................................................  

4. září 2014 | Uherskohradišťská věznice otevře své brány v rámci slavností vína

Potřetí v historii Slováckých slavností vína a otevřených památek se zájemci dostanou do části areálu uherskohradišťské věznice. Letos se na organizaci poprvé podílí sdružení Memoria – Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti, jehož snahou je letošní prohlídku obohatit o výstavy a další doprovodný program. Pro návštěvníky bude věznice zpřístupněna v sobotu 13. září od 13.00 do 17.00 a v neděli 14. září od 10.00 do 14.00.

Hradišťská věznice je areálem s pohnutou historií. V počátcích první Československé republiky zde byli zavíráni dělníci usilující o lepší sociální práva, za protektorátu vězněna řada českých vlastenců a bojovníků proti fašismu. Popravovat se zde začalo po válce, kdy u krajského soudu, který byl s areálem věznice propojen, probíhaly retribuční soudy. Popravy pokračovaly i v padesátých letech, v době procesů inscenovaných komunistickou mocí. Ve věznici byly vězněny stovky lidí nepohodlných režimu a mnozí z nich trýzněni způsobem, který si v ničem nezadal s metodami gestapa. Dosvědčují to svědectví těch, kdo touto hrůzou prošli, i zápisy z úředních protokolů.

Den otevřených dveří ve věznici nabídne kromě samotné možnosti navštívit unikátní prostor také další program.Městská kina Uherské Hradiště zajistila dvě výstavy připravené organizací Člověk v tísni (v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách). „Příběhy bezpráví – z vězeňských spisů“ představují pomocí stylizovaných postav s obličeji pořízenými policejními fotografy několik desítek obětí komunistického bezpráví. Výstava s názvem „Nepřemožená“ je věnována političce Miladě Horákové, která se stala zřejmě nejznámější obětí justičních vražd v 50. letech (celkem u nás bylo mezi lety 1948 a 1989 popraveno 241 politických vězňů). Kreslený příběh o životních osudech dr. Milady Horákové byl poprvé publikován v USA v roce 1951. První české vydání vyšlo v rámci projektu Příběhy bezpráví v roce 2010 a nyní funguje i jako putovní výstava. V několika celách bude také prezentován rozhlasový projekt Zapomenuté portréty, který přibližuje vzácné nahrávky rozhovorů s politickými vězni z jara 1968. Informace návštěvníkům dále přinesou výstavní panely Slováckého muzea Uherské Hradiště z roku 2013 „Život za mřížemi“. Návštěvníci si budou moci s sebou odnést informační materiály k historii budovy a jejím pohnutým osudům. Moderátoři, Josef Kubáník a David Vacke ze Slováckého divadla, budou živě informovat o místě a povedou rozhovory s přítomnými pamětníky. V celách ožijí vzpomínky vězněných osob z poválečné éry naší země. Studenti Střední uměleckoprůmyslové školy vystaví své tematické výtvarné objekty. Se zajištěním otevření věznice dále pomohou studenti uherskohradišťského gymnázia a místní skauti.

V neděli 14. září od 19.00 uvede Slovácké divadlo tematicky inscenaci na motivy povídkové knihy Josefa Holcmana „Cena facky aneb Gottwaldovy boty“ o Slovácku 50. let minulého století i dnes.

Na akci spolupracují: Město Uherské Hradiště, Okresní soud Uherské Hradiště, Městská kina Uherské Hradiště, Člověk v tísni, Slovácké muzeum Uherské Hradiště a Memoria – Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti

Plakát

............................................................  

21. června 2014 | Premiéra cimbálmuzikálu Cena facky aneb Gottwaldovy boty

Viz program Slováckého divadla.

Slovácko padesátých let minulého století a Slovácko dnes. Násilná kolektivizace a proklamovaný antikomunismus současnosti. Viníci a soudci. Odsouzení i nepotrestaní. Silné příběhy pevných i méně ztepilých slováckých charakterů. Zemitost, osudovost, nevyhnutelnost až biblická; atmosféra, dramatičnost, katarze až „mrštíkovská“. Tak bychom mohli zčásti charakterizovat jedinečné dílo vznikající přímo pro Slovácké divadlo v autorské dílně dramatika Karla Steigerwalda na podkladě jímavé povídkové knihy zlínského soudce a spisovatele Josefa Holcmana Cena facky. Rámec nového původního dramatu akcentuje také příběhy nechvalně známé uherskohradišťské věznice, a to nejen z pohledu osudů vězňů. Hru v žánru prvního divadelního cimbálmuzikálu ve světové premiéře nastuduje významný režisér, scenárista, dokumentarista a herec, uherskohradišťský rodák Břetislav Rychlík.

............................................................  

27. května 2014 | Rozhovor s předsedkyní Memorie

Celý rozhovor na www.slovackymagazin.cz.

V jakém stavu se vlastně věznice v současnosti nachází?

To každý vidí, alespoň z venku. Je to minulost za zdí. Pro mě je věznice největším muzeem vlastně teď. Mnoha návštěvníkům uvnitř se asi vryje pohled na tři vrstvy nátěru na zdech – postupně se odlupující tmavě zelený z 50. let, pod ním nejspíš o něco dřívější, z dob okupace, a ještě pod ním hezky malovaný rakousko-uherský… Nebo když člověk na dvoře, kde se popravovalo, narazí na kus provazu… Ale do věznice se hned tak někdo nedostane, takže se stala jedním z těch tajuplných míst, o která se zajímají fotografové lidmi opuštěných prostorů s nepopsatelným geniem loci. Klíče od věznice má hradišťský soud, a to doslova. Povolení ke vstupu a zřízence s klíči dozorujícího případnou návštěvu zajišťuje on.

............................................................   

2. května 2014 | Virtuální prohlídka věznice

Dovnitř opuštěné hradišťské věznice není úplně jednoduché se dostat, proto Memoria přináší alespoň virtuální prohlídku některých částí areálu!

prohlidka-nahled.jpg, 550x308, 135.63 KB

............................................................  

24. dubna 2014 | Studentská čtenářská konference na téma Krvavá padesátá

Hosty jubilejního 40. ročníku Studentské konference v Uherském Hradišti, na němž se podílela Městská kina Uherské Hradiště a Memoria a který proběhl dne 24. dubna, byli spisovatel, scenárista Jiří Stránský a také člen Konfederace politických vězňů Jan Janků. Letošní konference nesla název „Krvavá padesátá…“ a týkala se zejména politických procesů v padesátých letech ve Zlínském kraji. Zaměřila se také na odbojovou skupinu Světlana – premiérově byl uveden dokument pořádající SŠPHZ s názvem „Světlana – krvavá balada“. Hosté konference byli dopoledne přijati slavnostně na radnici, odpoledne pak navštívili vzpomenutou věznici a v podvečer se v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana uskutečnilo setkání se spisovatelem Jiřím Stránským.

Zakladatelem Studentských (čtenářských) konferencí v Uherském Hradišti byl PaedDr. Bohumír Riedl, který se svým nápadem přišel v roce 1971, když na Střední průmyslové škole založil čtenářský kroužek. K založení tradice čtenářských konferencí pak už byl jen krok. Jejich tradice začala v roce 1974, přičemž v následujících letech se konaly nejméně jedenkrát za rok. V historii čtenářských konferencí v Uherském Hradišti lze najít jména hostů jako: Ludvík Vaculík, Arnošt Lustig, Eva Kantůrková, Milan Uhde a další.

............................................................ 

17. dubna 2014 | Nová inspirace – bukurešťský Memorial

V sekci Inspirace přibyl další památník mocenské perzekuce ve středovýchodní Evropě. Rumunská nezisková organizace Fundatia Academia Civica otevřela pobočku sighetského muzea Memorial – památníku obětí komunistické represe – také v rumunském hlavním městě.

............................................................

31. března 2014 | Poslanecká anketa

Na počátku letošního roku jsme oslovili všechny poslance zastupující Zlínský kraj ve věci vyplnění ankety týkající se uherskohradišťské věznice. Z oslovených zástupců politických stran ANO, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, TOP09/STAN a Hnutí Úsvit na naši výzvu zareagovali Ondřej Benešík (KDU-ČSL) a Antonín Seďa (ČSSD). Jejich odpovědi tedy předkládáme.

............................................................

7.–8. září 2013 | Věznice zpřístupněna veřejnosti v rámci Dnů evropského dědictví

V rámci Dnů evropského dědictví (současně při Slováckých slavnostech vína) byla v Uherském Hradišti po několika letech široké veřejnosti zpřístupněna i bývalá věznice. Zájem o návštěvu chátrajícího objektu projevily ticíce lidí. Před vězeňským areálem se po několik hodin tvořily fronty občanů, kteří toužili poznat prostory žaláře, jenž byl svědkem několika politických režimů a nechtěným „domovem“ řady nejen politických vězňů. Zájem o věznici předčil všechna očekávání a názorně ukázal, jak specifický historický objekt zůstává v Uherském Hradišti zachován a přitom nevyužit. Vytvoření muzejního památníku mocenské perzekuce v podstatné a historicky nejcennější části vězeňského areálu se tak stále více ukazuje jako vhodná forma důstojného využití uherskohradišťské věznice. Uplynulý víkend byl toho důkazem.

Názory několika návštěvníků věznice
(Zaznamenal novinář Radek Bartoníček – SlováckoDnes)

Mladá fronta Dnes: Grebeníčkovu estébáckou věznici otevřeli po letech. Zájem byl obrovský

Slovácký deník: Věznice byla otevřená jen šest hodin, stála na ni řada

Slovácký deník: Otevřou hradišťskou věznici. Mimořádně o příštím víkendu

............................................................

18. července 2013 O věznici během 39. Letní filmové školy

............................................................

5. května 2013 | Konference o uherskohradišťské věznici

V Uherském Hradišti se 2. a 3. května 2013 uskutečnila konference nazvaná Historický odkaz a vzdělávací potenciál věznice v Uherském Hradišti. Náplní akce byly odborné referáty a diskuse historiků, pedagogů a architektů. Součástí byla také veřejná debata na téma důstojného využití uherskohradišťské věznice, prohlídka vězeňského areálu a prohlídka výstavy ve Slováckém muzeu. Cílem konference bylo zmapování historie někdejší vazební věznice a promyšlení jejího využití pro muzejní a vzdělávací účely. Publikačním výstupem bude sborník textů.

Pořadatelé konference: Slovácké muzeum, občanské sdružení Memoria a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Záštitu nad konferencí převzalo město Uherské Hradiště a Ministerstvo kultury ČR.

............................................................

17. března 2013 | Filmová projekce a výroční zasedání o.s. Memoria 

V sobotu 16. března se od 14.00 v uherskohradišťském kině Hvězda uskutečnila projekce dokumentárního filmu Vrahem z povolání, jehož tématem jsou životní osudy neblaze proslulého soudce Karla Vaše. Akce se zúčastnil režisér Pavel Paleček a dramaturg Jan Gogola. Po projekci následovala diskuse s diváky, mezi nimiž bylo i několik členů Konfederace politických vězňů.

Po veřejné filmové projekci se uskutečnilo zasedání občanského sdružení Memoria, jehož součástí bylo hodnocení dosavadní činnosti a jednání o budoucích aktivitách sdružení. V rámci valné hromady bylo na další dvouleté období zvoleno nové představenstvo, předsednictvo a revizní komise sdružení.

............................................................

4. března 2013 | Výstava o dějinách uherskohradišťské věznice ve Slováckém muzeu

Výstava přibližuje dějiny uherskohradišťské věznice od jejího vzniku na konci 19. století až do současnosti. Všímá si architektonické podoby objektu a života vězňů v různých obdobích. Návštěvníci se seznámí s podmínkami vyšetřovanců zatčených v souvislosti s generální stávkou v roce 1920 i běžných trestanců v období první republiky. Výstava dále připomene osudy osob vězněných během druhé světové války i obžalovaných mimořádným lidovým soudem po jejím skončení. Pozornost je dále věnována událostem za zdmi věznice v době, kdy se stala jednou z nejtvrdších v komunistickém Československu 50. let. Zajímavostí budou osudy objektu po roce 1960, kdy byla věznice uzavřena, a pozdější plány na její přestavbu a využití.

Vernisáž výstavy se uskuteční v malém sále hlavní budovy Slováckého muzea v Uherském Hradišti ve čtvrtek 14. března 2013 v 17 hodin. Výstava potrvá do 30. června 2013.

............................................................

28. února 2013 | Zapomenutá hanba na festivalu Mene Tekel

Filmař a dramatik Vlastimil Venclík, který v roce 1968 studoval filmovou režii na pražské FAMU, natočil v uvolněném období jara 1968 výpovědi někdejších politických vězňů. Jen zlomek tohoto vzácného materiálu využil ve svém školním filmu Národ sobě, což je groteskní střihový dokument o cestě k socialismu využívající archivní filmové záznamy. Zbylého zvukového materiálu se po více než čtyřiceti letech ujal redaktor Petr Slinták. Sérii řady záznamů se tak podařilo digitalizovat a utřídit. Posléze bylo přikročeno k realizaci pěti rozhlasových medailonů politických vězňů.

V rámci akce Zapomenutá hanba byl za účasti tvůrců prezentován krátký střihový film Národ sobě a část cyklu Zapomenuté portréty. Hostem večera byl někdejší politický vězeň František Suchý.

Setkání proběhlo v rámci festivalu Mene Tekel ve středu 27. února 2013 od 18.00 v galerii Karolinum (Ovocný trh, Praha 1). V rámci akce byla prezentována též Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti.

............................................................

18. listopadu | Konference o uherskohradišťské věznici

Slovácké muzeum, město Uherské Hradiště, Občanské sdružení Memoria a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy budou pořádat ve dnech 2. a 3. května 2013 pod záštitou Ministerstva kultury ČR konferenci s názvem Historický odkaz a vzdělávací potenciál věznice v Uherském Hradišti.

Cílem konference bude zmapování historie věznice a promyšlení jejího možného využití pro muzejní a vzdělávací účely. Na konferenci budou vítány příspěvky věnované stavebnímu vývoji a dějinám věznice v jednotlivých politických režimech. Vítány jsou též příspěvky věnované biografiím vybraných politických vězňů, životu ve věznici obecně a kauzám spojeným s věznicí po roce 1989. Zároveň budou přijímány příspěvky z oblasti muzeologie, muzejní pedagogiky i obecné historiografie, které se budou zamýšlet nad budoucím využitím věznice jako muzea či památníku.

Termín podání přihlášek referátů ke konferenci byl prodloužen do konce února 2013. Hlásit se s příspěvky mohou například historikové, pedagogové, doktorandi atp.

............................................................

24. září | Lídři politických stran ve Zlínském kraji odpověděli na otázky o.s. Memoria

Lídrům politických stran a hnutí kandidujících v nadcházejících krajských volbách ve Zlínském kraji jsme zaslali soubor otázek týkající se budoucnosti areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti. Odpovědi politiků, kteří na naši výzvu k diskusi reagovali, přinášíme v souborné podobě zde.

............................................................

31. července 2012 | Stopy minulosti na Letní filmové škole

Občanské sdružení Memoria a občanské sdružení Političtí vězni připravili setkání nazvané Stopy minulosti, které se uskutečnilo v neděli 22. července 2012 v malém sále Reduty v Uherském Hradišti.

V rámci promítacího a besedního bloku byl prezentován animovaný videoklip studentů Univerzity Tomáše Bati, ve kterém je ztvárněno téma historie a odkazu věznice v Uherském Hradišti. Dále proběhla projekce dokumentárního filmu K.Ch., jenž vypráví příběh dívky, která byla zatčena za protikomunistickou činnost a po převezení do vazební věznice znásilněna dozorcem. Film nabízí intimní pohled do života noblesní dámy, která ve svých 86ti letech bilancuje svůj životní osud i osud své dcery. Akce se mimo jiné zúčastnili tvůrci filmů a hosté z okruhu někdejších politických vězňů.

Akce proběhla v rámci Letní filmové školy.

............................................................

25. června 2012 | Noví čestní členové o.s. Memoria

Skupinu čestných členů o.s. Memoria rozšířili osobnosti Jana Janků a Pavla Hubačky. Jedná se o někdejší politické vězně, kteří pobývali ve věznici v Uherském Hradišti. Jan Janků a Pavel Hubačka byli členy skautského hnutí a po roce 1948 se zapojil do aktivit namířených proti komunistické diktatuře. Pavel Hubačka, pocházející z Dolních Bojanovic, byl vyšetřován v Uh. Hradišti příslušníky StB způsobem mučení elektrickým proudem. Jan Janků, pocházející z Hanušovic, zastával během svého pobytu v hradišťském žaláři pozici vězeňského chodbaře. Na pobyt v tamním vězení zavzpomínal před  dvěma lety, kdy o.s. Memoria iniciovalo během konání Letní filmové školy prohlídku věznice. Při této příležitosti nabízíme k poslechu tehdejší reportáž Českého rozhlasu, kterou připravila redaktorka Naďa Reviláková.

............................................................

 

Huvar_01_na web.jpg, 300x217, 41.70 KB

3. května 2012 | Divadelní inscenace Antonín Huvar ve Slováckém divadle

Ve středu 2. května 2012 od 19.00 hod. hostovalo na Malé scéně Slováckého divadla brněnské divadlo Buranteatr. S inscenací Antonín Huvar režiséra Michala Zetela a herce a scenáristy Lukáše Riegera jsme se částečně vrátili do temných časů stalinismu, kdy se vězení v Uherském Hradišti stalo místem utrpení.

Brněnský soubor Buranteatr vytvořil živou činoherní inscenaci, jejímž smyslem není moralizovat či vést zpozdilý politický boj s minulým režimem, nýbrž prostřednictvím silného emocionálního prožitku se pokusit zprostředkovat osud Mons. ThDr. Antonína Huvara (1922–2009), dá se říci „hrdiny naší doby“, katolického kněze, člena Orla a skautského činovníka, jenž byl pro své náboženské přesvědčení a práci s mládeží ve skautu deset let vězněn, mimo jiné i v místní věznici. Chceme připomenout tento životní osud skromného a slušného člověka, který i v nejhorších okamžicích svého života neztrácel víru v pozitivní hodnoty a snažil se posílit své blízké – spoluvězně, přičemž vycházíme z přesvědčení, že i v dnešní době je třeba tyto hodnoty, víru ve slušnost a dobrotu lidí připomínat.

Projekt vzniklý ve spolupráci o.s. Memoria a Slováckého divadla, podpořený městem Uherské Hradiště a Zlínským krajem, nese „huvarovské“ motto: „Kde má růst srdce, musí tvrdnout dlaně.“

............................................................

hanakova_alena.jpg, 188x235, 24.36 KB

19. března 2012 | Ministryně kultury podporuje snahu o využití vzdělávacího potenciálu uherskohradišťské věznice

Občanské sdružení Memoria se snaží o svých cílech a aktivitách průběžně informovat nejen vedení města Uherské Hradiště a vedení Zlínského kraje, ale také příslušné orgány českého státu. Ucelené informace o iniciativě za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti proto byly zaslány ministerstvu spravedlnosti a ministerstvu kultury. Po projeveném stanovisku ministra spravedlnosti předkládáme podstatnou část textu dopisu, který zástupcům o.s.  Memoria zaslala současná ministryně kultury.

Velice oceňuji Vaši aktivitu v oblasti důstojného využití věznice v Uherském Hradišti. Dle informací, které nám pravidelně poskytujete, je zřejmé, že od počátku roku 2010 iniciativa občanského sdružení Memoria zaznamenala velký posun.

Ministerstvo kultury systematicky podporuje využívání výchovného a vzdělávacího potenciálu památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii a jejich zapojení do vzdělávacího systému v České republice prostřednictvím Památníku Terezín a památníku Lidice, který spravuje NKP Pietní území Ležáky a KP Lety. Zmíněné organizace se v rámci své činnosti věnují také problematice mocenské perzekuce či projevům intolerance ve společnosti. Na tyto organizace je možné se obrátit při realizaci vašich snah o využití výchovného a vzdělávacího potenciálu věznice v Uherském Hradišti. Významnou pomocí při vzniku muzejní instituce by vám také mohlo být některé ze specializovaných muzeologicko-metodických pracovišť Ministerstva kultury, které poskytují informace a služby vlastníkům a správcům sbírek muzejní povahy a dalším zájemcům. Tato pracoviště vydávají také metodické pokyny, texty a poskytují konzultace.

Aktivitám iniciativy za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti budu i nadále věnovat pozornost.

Mgr. Alena Hanáková
Ministryně kultury ČR

............................................................

pospisil_jiri.jpg, 180x278, 14.41 KB

5. března 2012 | Ministr spravedlnosti podpořil muzejní využití věznice

Na základě usnesení výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR, které bylo přijato v říjnu minulého roku, byly vláda České republiky, ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo kultury vyzvány ke koordinovanému jednání ve věci důstojného využití věznice v Uherském Hradišti. V této souvislosti předkládáme stanovisko ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila, které je součástí oficiální odpovědi ministerstva na senátní výzvu:

Ministerstvo spravedlnosti si je plně vědomo historických souvislostí a podporuje využití budovy bývalé věznice v Uherském Hradišti pro muzejní účely. Bohužel finanční situace resortu justice neumožňuje již dlouhodobě realizovat rekonstrukci tohoto areálu a nelze předpokládat zlepšení stavu. Provozování muzejní činnosti také není náplní resortu justice. Z tohoto důvodu navrhuji, v souladu s usnesením výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR, zahájit jednání s Ministerstvem kultury ČR, které je vrcholným orgánem státní moci v oblasti památkové péče (objekt bývalé věznice byl v roce 1994 vyhlášen kulturní památkou), a v jehož gesci by tedy měla, dle mého názoru, probíhat případná další odborná jednání nad otázkou vhodného využití areálu při současném zachování všech zásad a standardů ochrany nemovitého kulturního dědictví.

JUDr. Jiří Pospíšil
Ministr spravedlnosti ČR

............................................................

25. února 2012 | Maďarská inspirace pro muzeum mocenské perzekuce

V centru Budapešti se nachází zdánlivě obyčejný dům. Takzvaná Teror Háza na Andrássyho bulváru je někdejším sídlem maďarské tajné policie. Ve 40. a 50. letech minulého století sloužila jako vyšetřovací ústředí nacistické a posléze komunistické moci. Budapešťský Dům teroru se v letech největší represe ze strany obou diktatur stal místem utrpení a konce života mnoha politických vězňů. Jejich oběti dnes připomíná muzeum, které bylo vytvořeno díky finanční podpoře maďarského státu a na základě zájmu odborné i širší veřejnosti.

Více o muzeu Teror Háza v sekci Inspirace.

............................................................

30. ledna 2012 | Výstava o uherskohradišťské věznici ve Zlíně

Po celý leden bylo možno ve výstavních prostorách centrální budovy Zlínského kraje, ve třetí etáži objektu č. 21, zhlédnout výstavu věnovanou uherskohradišťské věznici. Expozice prezentovala studentské architektonické návrhy muzejního využití objektu a velkoformátové fotografie zachycující současný stav a vzácně uchovanou atmosféru historicky cenného areálu. Realizátorem výstavy nazvané Minulost za zdí je občanské sdružení Memoria, jehož činnost a vize byly ve zlínském Baťově mrakodrapu představeny na veřejném debatním setkání.

Prezentace Iniciativy za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti proběhla ve čtvrtek 19. ledna. Zúčastnili se jí zástupci o.s. Memoria, členové Konfederace politických vězňů, zástupci města Uherské Hradiště, pracovníci odboru kultury a památkové péče krajského úřadu a lidé z řad širší veřejnosti. Hostem setkání byla zástupkyně Rumunského kulturního institutu v Praze. Překvapením pro přítomné byla však absence zástupců vedení a rady Zlínského kraje. Účastníci setkání vyjádřili nad pasivním postojem vedoucích představitelů kraje politování a apelovali na odpovědnější přístup volených orgánů k problematice důstojného využití uherskohradišťské věznice coby celokrajsky závažnému tématu. Návštěvníci akce se po prohlídce výstavy Minulost za zdí seznámili s činností o.s. Memoria a zahraničními inspiracemi muzejního využití vězeňského areálu. Následovala živá debata, kterou moderoval prof. Jan Gogola.

............................................................

Obálka DVD, 200x272, 42.18 KBObálka DVD

25. listopadu 2011 | O hradišťské věznici na multimediálním DVD pro školy

Společnost Člověk v tísni vydala multimediální DVD „Příběhy bezpráví – z místa, kde žijeme“. Jedná se o jednu z aktivit vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Tato byla zaměřena na mladé lidi, kteří se prostřednictvím setkání s pamětníky seznamovali s poválečnou historií. Od letošního ledna do června zaznamenávali pod dohledem učitelů výpovědi pamětníků a hledali dobové materiály v archivech. Z nich pak sestavili příběh zachycující pohnuté životní osudy vybraných osobností. Do projektu se přihlásilo celkem 27 týmů z osmnácti základních a středních škol z celé České republiky.

Součástí DVD je mimo jiné také portrét někdejší politické vězeňkyně a čestné členky občanského sdružení Memoria paní Anny Honové. Na jeho tvorbě se podíleli žáci Základní školy v Uherském Brodě. Prezentace pamětnice obsahuje její životopis, videoukázku ze školní besedy, audiozáznam a fotogalerii. To všechno uceleně představuje nejen osobní příběh pamětnice, ale nabízí také sadu materiálů vztahujících se k věznici v Uherském Hradišti.

............................................................

24. listopadu 2011 | Studentský videoklip o věznici

Téma uherskohradišťské věznice ztvárňuje videoklip, který vytvořili studenti Ústavu vizuání tvorby fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati. Na základě návštěvy opuštěné věznice, dostupných informací a osobní interpretace shromážděných materiálů připravili krátké audiovizuální dílo.

............................................................

7. října 2011 | Senátoři podpořili iniciativu za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti

Senátní výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal ve středu 5. října 2011 záměr občanského sdružení Memoria ve věci budoucího využití prostor chátrající uherskohradišťské věznice. Konkrétním výstupem projednávání iniciativy o.s. Memoria je usnesení senátního výboru s výzvou Vládě ČR, Ministerstvu spravedlnosti ČR a Ministerstvu kultury ČR, aby se koordinovaně a koncepčně začaly zabývat problematikou areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti. Cílem má být stavební záchrana areálu s ohledem na jeho pietní architektonickou úpravu a podporu budoucího muzejního využití historicky cenného komplexu. Členové senátního výboru občanskou aktivitu podpořili taktéž podpisem petice za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti.

............................................................

5. září 2011 | O věznici v Uherském Hradišti v rumunském sborníku

Nezisková rumunská organizace Fundatia Academia Civica vydala sborník příspěvků z konference, která se v létě minulého roku konala v rumunském muzeu Memorial Sighet. Setkání, jež proběhlo pod patronátem významného francouzského historika Stéphane Courtois, se zúčastnili rumunští i zahraniční badatelé, pedagogové a studenti středních škol. Do programu konference byla zařazena taktéž prezentace vážící se k historii a současnému stavu věznice v Uherském Hradišti. Vystoupení a část následné besedy se zástupcem o.s. Memoria byly zařazeny i do sborníku Şcoala Memoriei 2010.

Organizace Fundatia Academia Civica a muzeum v Sighetu, které prezentuje historii a oběti rumunské totalitní éry, patří k hlavním inspirátorům ideje vytvoření muzea mocenské perzekuce a památníku obětí totalitních režimů v bývalé věznici v Uherském Hradišti.

............................................................

15. června 2011 | Prezentace o.s. Memoria na Sv. Hostýně

Na základě pozvání moravského spisovatele a bývalého politického vězně Karla Vysloužila proběhla v pondělí 13. června prezentace činnosti o.s. Memoria v rámci Poutě píšících křesťanů na Sv. Hostýně. Jedenáctého ročníku kulturně-duchovní akce se letos mimo jiné zúčastnili olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, bývalý český velvyslanec ve Vatikánu ing. Pavel Jajtner, místopředseda KPV ČR p. Leo Žídek a hudební skladatel a muzikant Jiří Pavlica.

Předseda o.s. Memoria Mgr. Petr Slinták přítomné informoval o aktivitách Iniciativy za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti a prosazované ideji vytvoření památníku obětí totalitních režimů a muzea mocenské perzekuce. Účastníci poutě křesťanských literátů a příznivců literatury projevili živý zájem o osud chátrajícího historického areálu a připojili své podpisy pod petici požadující vytvoření nové muzejní a vzdělávací základny v bývalé uherskohradišťské věznici.

............................................................

7. června 2011 | Vydání pohlednice s tematikou uherskohradišťské věznice

Občanské sdružení Memoria vydalo pohlednici, která prezentuje fotografie současného stavu uherskohradišťské věznice. Pohlednice je nyní distribuována během tematicky spřízněných akcí a individuálně jednotlivými členy sdružení. Je možné ji taktéž zakoupit v turistickém informačním centru v Uherském Hradišti a tímto drobně podpořit aktivity Iniciativy za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti.

............................................................

12. května 2011 | Výročí ekumenického setkání a prezentace pamětníků

Před rokem se v areálu věznice v Uherském Hradišti v rámci akce Dva dny pro věznici odehrálo ekumenické setkání, které iniciovalo občanské sdružení Memoria. Tato nadčasová pietní akce, jíž se zúčastnili nejen představitelé města a rozličných církví, ale také zástupci Konfederace politických vězňů si zaslouží připomenutí stejně jako debata na téma důstojného využití uherskohradišťské věznice, která proběhla o několik dnů později v kině Hvězda. Besedy se soudcem a literátem Josefem Holcmanem a sochařem Otmarem Olivou se mimo jiné zúčastnili i čestní členové občanského sdružení Memoria.

Portréty osobností bývalých politických vězňů jsou nyní k dispozici díky projektu Paměť a dějiny totalitních režimů. Seznamte se s životními příběhy Anny Honové, Vladimíra Drábka a Karla Vysloužila.

............................................................

21. února 2011 | Vernisáž výstavy Minulost za zdí

V pondělí 21. února proběhla vernisáž námi připravené výstavy fotografií a architektonických návrhů v rámci festivalu Mene Tekel. Výstava je ke zhlédnutí od 22. února do 5. března v pražském Karolinu. Vstup zdarma denně 10.00–18.00.

V souvislosti z vystavenými pracemi mladých architektů si dovolujeme upozornit na záznam besedy, která proběhla v březnu minulého roku v Uherském Hradišti. Besedy se mimo jiné zúčastnili také pedagog a architekt Radek Suchánek a studenti, z nichž někteří se později stali autory návrhů aktuálně vystavených v galerii Karolinum.

............................................................

11. února 2011 | Tisková zpráva a nové inspirace

Občanské sdružení Memoria vydalo 10. února tiskovou zprávu, která shrnuje informace týkající se uplynulé valné hromady sdružení a výstavy Minulost za zdí připravené v prostoru pražské galerie Karolinum v rámci tematicky spřízněné akce Mene Tekel.

Dále si dovolujeme upozornit na doplnění webové rubriky Inspirace o krátkou prezentaci muzea, které vzniklo v Lotyšsku v bývalé vojenské věznici Karosta. Prohlédnout si můžete taktéž prezentační materiál muzea Vězení Stasi, které bylo vytvořeno z bývalého žaláře východoněmecké státní policie v berlínské čtvrti Hohenschonhausen.

............................................................

Archiv

2011

5. února 2011 | II. valná hromada o.s. Memoria

10. ledna 2011 | Informační list určený politickým zástupcům města a regionu

2010

13. prosince 2010 | Odborné kolokvium na téma využití bývalé věznice v Uherském Hradišti

10. prosince 2010 | Bannery ke stažení

10. listopadu 2010 | Mezi paralelními zrcadly

26. října 2010 | Prohlášení k dopisu premiéra České republiky pana Petra Nečase adresovanému o.s. Memoria

8. října 2010 | Prezentujeme Muzeum obětí komunismu v rumunském Sighetu

4. října 2010 | Věznice na Architectureweeku

1. října 2010 | Jak vidí problematiku uherskohradišťské věznice lídři místních kandidátek

•  1. září 2010 | Otevřený dopis ministerskému předsedovi a ministrovi spravedlnosti

•  25. července 2010 | Záznam besedy ve Slováckém divadle

•  23.–26. července 2010 | O věznici na Letní filmové škole

•  4. července 2010 | Prohlášení ke stávající situaci

•  1. července 2010 | Minulost za zdí – Program na Letní filmové škole 2010

•  31. května 2010 | Přinášíme ukázku prvních návrhů studentů ateliéru architektury Technické univerzity Liberec na přeměnu areálu věznice

•  13. května 2010 | Prohlášení ke schválení převodu bývalého vězeňského areálu do majetku města Uherské Hradiště

•  12. a 16. května 2010 | Dva dny pro věznici

•  17. dubna 2010 | Beseda o bývalé hradišťské věznici v rámci AFO Olomouc

•  14. dubna 2010 | Českou televizí odvysílán dokument o věznici a našich snahách z cyklu Ta naše povaha česká

•  2. dubna 2010 | Dopis naší iniciativě místopředsedy MěV KSČM Uherské Hradiště

•  31. března 2010 | Ministryně spravedlnosti jednala v Uherském Hradišti o budoucnosti bývalé věznice

•  15. března 2010 | Reakce na páteční projev poslance Miroslava Grebeníčka v PSP ČR

•  12. března 2010 | O krok blíž schválení návrhu zákona o převodu věznice do vlastnictví města Uherského Hradiště

•  7. března 2010 | Dokumentarista Martin Vadas přidal podpis pod petici a napsal

•  5. března 2010 | Beseda o osudu bývalé hradišťské věznice

•  3. března 2010 | Prezentace v Karolinu

•  22. ledna 2010 | Ustavení iniciativy

•  Muzeum obětí komunismu v rumunském Sighetu

•  Zákon o převodu věznice do vlastnictví města Uherského Hradiště

© - Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti • Realizace web studio dat